Weekly links
& websites

All websites
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.

Neocultural Couture
Arrow icon

Jordan Gilroy
grey
black
yellow
purple
fashion
experience
2.

Ozon Studio
Arrow icon

Ozon Studio
grey
black
agency & studio
3.

Personal Effects
Arrow icon

black
white
fashion
ecommerce
4.

Sarah Bassett
Arrow icon

Mouthwash
black
white
portfolio
5.

Emma
Arrow icon

Dash Digital
grey
black
green
agency & studio
6.

TwoDesigners
Arrow icon

TwoDesigners
blue
grey
white
black
agency & studio
7.

CMND Services
Arrow icon

Matija Gabrilo
black
white
photography
8.

In Substance
Arrow icon

Dennis Adelmann
black
white
design
ecommerce
9.

Metalworks
Arrow icon

black
white
ecommerce
10.

Aplós
Arrow icon

XXIX
black
white
food & drink
ecommerce
11.

Antoine Enault Studio
Arrow icon

Antoine Enault Studio
black
white
agency & studio
12.

Rabbit
Arrow icon

black
white
film & tv
13.

Virgile Flores
Arrow icon

Virgile Flores
black
white
grey
portfolio
type foundry
14.

The Bon Collectif
Arrow icon

PAM
beige
yellow
black
agency & studio
15.

Yulia
Arrow icon

Obys
pink
white
fashion
16.

53 West 53
Arrow icon

Dothings, Gil Huybrecht, Jesper Landberg
brown
white
architecture