Weekly links
& websites

Edition N°507
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Press Play on Tape
Arrow icon

Vendredi Society
white
blue
green
black
red
orange
agency & studio
2.

ToyJoy
Arrow icon

Tubik
purple
white
blue
beige
ecommerce
3.

Leonardo Devito
Arrow icon

Luca Zoccola
black
white
art & illustration
4.

Empower Trading
Arrow icon

Dash Digital
beige
orange
green
black
environmental
experience
5.

Non Standard
Arrow icon

Non Standard
black
white
agency & studio
6.

Curatr Paris
Arrow icon

Feldman Studio
black
white
agency & studio
7.

ARK/8
Arrow icon

Build in Amsterdam
beige
black
white
fashion
ecommerce
8.

Humanity
Arrow icon

Artemii Lebedev
grey
white
web 3
9.

Suitsupply
Arrow icon

Build in Amsterdam
black
white
fashion
ecommerce